Ochrona danych osobowych

KategoriaFiltr
 
 
 
 
 

Ochrona danych osobowych

Firma "Eshopist, s.r.o., Eshopist s.r.o. , Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovak republic,  REGON: 50359495, NIP: SK2120290271 , („Eshopist“), operator sklepu internetowego www.therese.pl, oświadcza, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej również „danymi”) traktuje się jako ściśle poufne i dysponuje się nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników stanowi dla nas priorytet. Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszych Zasadach przetwarzania danych osobowych („Zasady“) chcielibyśmy poinformować o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je używamy.

 

1.   Dane osobowe i ich przetwarzanie

1.1.  Kategorie danych osobowych

Gromadzimy różne dane w zależności od tego, z jakich usług korzysta użytkowników.

W przypadku użytkowników składających u nas zamówienia, gromadzimy:

 • Nazwa i dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane bankowe
 • Dane demograficzne. Płeć, data urodzenia, kraj i preferowany język.
 • Dane powstałe w związku z zawartą umową – zakupione produkty, segment klienta, wartość świadczonych usług

Ponadto przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Dane dotyczące korespondencji między Eshopist a klientem
 • Nagrania z kamer ze sklepów i pomieszczeń Eshopist 
 • Logi zawierają adres IP, dane przeglądarki (rozdzielczość, wersja, system operacyjny, odcisk palca), język
 • Zapisane informacje dotyczące zachowania na stronach internetowych, których administratorem jest firma Eshopist

 

1.2.  Cele przetwarzania danych osobowych:

 • Świadczenie i ulepszanie usług. Aby możliwe było świadczenie oferowanych usługi oraz ich ulepszanie, przetwarzamy dane osobowe użytkowników. Obejmuje to w szczególności:
  • Przetwarzanie zamówienia towarów lub usług, zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub infolinii. 
  • Powiadomienie o dostępności towaru. Na prośbę użytkownika monitorujemy dostępność towaru, przetwarzając dane osobowe na podstawie zgody użytkownika.
  • Komunikacja. Zgromadzone dane wykorzystujemy do celów komunikacji z użytkownikiem i jej personalizacji. Z użytkownikiem możemy się kontaktować na przykład telefonicznie, e-mailem, poprzez aplikację lub w innej formie, aby przypomnieć o produktach umieszczonych w koszyku, pomóc w dokończeniu zamówienia, poinformować o stanie rozpatrywania wniosku, zamówienia lub reklamacji, czy też w celu uzyskania dodatkowych informacji albo zawiadomienia o konieczności dokonania przez użytkownika operacji, niezbędnej do zachowania aktualnego stanu konta. Jeżeli użytkownik składa zamówienie jako osoba niebędąca członkiem, dane przetwarzamy ze względu na uzasadniony interes firmy Eshopist tak, jak opisano powyżej.
  • Ulepszanie usług. Dane wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia naszych usług i systemów, w tym dodawania nowych funkcji a także w celu podejmowania świadomych decyzji przy użyciu analiz całościowych i business inteligence, na podstawie naszego uzasadnionego interesu opartego na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i polegającego na konieczności ulepszania świadczonych usług w celu zwiększenia konkurencyjności. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw i interesów użytkownika, do ulepszania usług używamy danych osobowych w postaci zanonimizowanej.
 • Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów. Podstawą przetwarzania danych może być również uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów i egzekwowania porozumień na podstawie uzasadnionego interesu.
 • Nagrania z kamer. Eshopist umieszcza w swoich sklepach i pomieszczeniach kamery ze względu na ochronę uzasadnionych interesów Eshopist. Każde pomieszczenie, w którym znajdują się kamery, jest oznaczone ostrzeżeniem.
 • Oferty reklamowe.
  • Informacje handlowe
   • Wysyłamy użytkownikowi informacje handlowe dotyczące produktów podobnych do zakupionych wcześniej.
   • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych za pośrednictwem odnośnika, znajdującego się w każdej wiadomości e-mail.
   • Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych użytkownika do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeżeli użytkownik tego jednoznacznie zażąda lub zarejestruje dane.
  • Wyświetlane oferty reklamowe mogą być wybrane na podstawie innych informacji dotyczących użytkownika, które uzyskaliśmy na podstawie zebranych danych kontaktowych, danych demograficznych, ulubionych pozycji i danych w zakresie korzystania z naszych produktów i stron internetowych (cookies, adres IP, dane przekazane przez przeglądarkę, dane na temat kliknięć, wyświetlone informacje handlowe, oglądane produkty). Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby skutki prawne dla użytkownika.
  • Jeżeli użytkownik składa zamówienie jako osoba niebędąca członkiem, dane przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, polegającego na uzasadnionym konwencjonalnym marketingu.
  • Jeżeli użytkownik nie jest naszym klientem, dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody.
  • Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.
 • Przetwarzanie plików cookies ze stron internetowych firmy Eshopist 
  • Jeżeli w przeglądarce internetowej użytkownika włączono obsługę plików cookies, przetwarzamy zapisy zachowań użytkownika na podstawie plików cookies umieszczonych na stronach internetowych firmy Eshopist, w celu zapewnienia lepszego działania stron internetowych firmy Eshopist oraz dla celów reklamy internetowej firmy Eshopist. Dodatkowe informacje zamieszczono w odrębnym rozdziale niniejszego dokumentu.

 

1.3.  Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

 • a) firmom wydającym karty kredytowe, podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie zamówienia, realizacji umowy sprzedaży
 • b) przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych przez użytkownika produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji, włącznie z odstąpieniem od umowy
 • c) naszym partnerom w programach lojalnościowych, których członkiem jest użytkownik
 • d) innym dostawcom usług, osobom trzecim, zaangażowanym w przetwarzanie danych;
 • e) osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem;
 • f) organom publicznym (np. Policji)
 • g) osobom trzecim, przeprowadzającym badania klientów

Jeżeli osoby trzecie używają danych w ramach ich prawnie uprawnionego interesu, administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Przetwarzanie takie rządzi się zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych danych firm i osób.

 

2.   Konto klienta i zakupy bez rejestracji

 • a) Jeżeli użytkownik nie chce zakładać konta klienta w celu realizacji zamówienia, może dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym bez rejestracji, tj. nie będąc członkiem.
 • b) Użytkownik może rozwiązać umowę uczestnictwa w klubie VIP zgodnie z właściwym regulaminem.

3.   Ochrona danych osobowych i czas przechowywania

3.1.  Ochrona danych osobowych

 • a) Dane osobowe użytkownika są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Stosujemy protokół szyfrowania SSL (secure socket layer). Nasze strony internetowe i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą i zniszczeniem danych osobowych użytkownika, przed dostępem osób nieupoważnionych do danych użytkownika, ich zmianą lub rozpowszechnianiem.
 • b) Od naszych podmiotów przetwarzających wymagamy wykazania zgodności ich systemów z rozporządzeniem GDPR.
 • c) Dostęp do konta klienta jest możliwy po wprowadzeniu hasła użytkownika. W związku z tym zwracamy uwagę na to, że konieczne jest, aby nie udostępniać swoich danych osobowych osobom trzecim, a po każdym zakończeniu pracy na koncie klienta zamknąć okno przeglądarka, w szczególności w przypadku, gdy komputer jest współdzielony z innymi użytkownikami. Eshopist nie bierze odpowiedzialności za nieuprawnione użycie stosowanych haseł z wyjątkiem przypadku, gdy wynika ono bezpośrednio z winy Eshopist.

3.2.  Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy

 • przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji
 • przez 1 rok po zakończeniu okresu gwarancji ze względu na rozwiązywanie ewentualnych sporów
 • przez okres, przez który Eshopist jako administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez firmę Eshopist, są zgodnie z prawem przechowywane przez okres 10 lat od ich wystawienia.
 • Zgoda na otrzymanie informacji o dostępności towaru pozostaje ważna do czasu wysłania informacji o dostępności, nie dłużej jednak niż przez 1 rok lub do jej odwołania.
 • Zgoda na otrzymywanie ofert marketingowych jest ważna przez 4 lata lub do jej odwołania
 • Nagrania z kamer ze sklepów i pomieszczeń firmy Eshopist oraz z okolic budynków firmy Eshopist są przetwarzane maksymalnie przez okres 90 dni od dnia sporządzenia nagrania z kamery.
 • Recenzje 6 lat
 • Pomagamy potrzebującym przez 10 lat
 • Komunikacja 2 lata
 • Konkursy 1 rok

W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

4.   Prawa podmiotu przetwarzania danych

 • a) Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.
 • b) Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych.
 • c) Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail artube@artube.sk. Możesz również skontaktować się z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • d) Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez Eshopist obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia) lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

5.   Strony internetowe

5.1.  Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tzw. plików cookie, aby nasza oferta była dostosowana, interesująca i przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika, używane przez przeglądarkę stron internetowych. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć tutaj. Plików cookie używamy np. do:

 • prawidłowego działania koszyka, aby maksymalnie uprościć proces zamówienia
 • zapamiętywania danych logowania, aby użytkownik nie musiał ich wprowadzać ponownie
 • dostosowania naszych stron do wymagań użytkownika dzięki monitorowaniu odwiedzin, poruszania się po stronach i używanych funkcji
 • zdobywania informacji na temat przeglądania reklam, aby nie wyświetlać użytkownikowi reklam produktów, które go nie interesują

Niektóre pliki cookies mogą gromadzić informacje, wykorzystywane potem przez osoby trzecie, wspomagające bezpośrednio nasze działania reklamowe (tzw. „cookies osób trzecich“). Na przykład informacje o produktach kupowanych na naszych stronach mogą zostać wykorzystane przez agencję reklamową do wyświetlania i dostosowania internetowych bannerów reklamowych na stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Dane te nie umożliwiają jednak identyfikacji użytkownika.

 

5.2.  Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie używane na naszych stronach można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Krótkoterminowe tzw. „session cookie“ są usuwane natychmiast po opuszczeniu naszej strony. Długoterminowe tzw. „persistent cookie“, pozostają zapisane w urządzeniu użytkownika przez dłuższy okres lub do momentu ich ręcznego usunięcia (czas pozostawienia plików cookies w urządzeniu użytkownika zależy od ustawień pliku cookie i ustawień przeglądarki).

Pliki cookie można również podzielić według ich funkcji na:

 • analityczne, które pomagają nam ulepszać nasze strony dzięki lepszemu zrozumieniu, jak używają ich odwiedzający
 • konwersyjne, które umożliwiają nam analizę różnych kanałów sprzedaży
 • trackingowe (monitorujące), które w połączeniu z konwersyjnymi pomagają analizować efektywność różnych kanałów sprzedaży
 • remarketingowe, których używamy do personalizacji treści reklam i ich poprawnego wyświetlania
 • podstawowe, które są istotne dla podstawowej funkcjonalności strony internetowej

5.3.  Wyłączenie plików cookie

Opcje korzystania z plików cookie znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. W ustawieniach przeglądarki internetowej można pliki cookie wyłączyć lub ograniczyć je do wybranych rodzajów.

Informacje na temat przeglądarek i ustawień dotyczących plików cookie można znaleźć na poniższych stronach internetowych lub w dokumentacji przeglądarki internetowej

 

5.4.  Odnośniki

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron, zawierających praktyczne informacje. Należy pamiętać, że właścicielami i operatorami tych stron mogą być inne firmy i organizacje, które mają inne zasady zabezpieczenia i ochrony danych osobowych. Nasza firma nie ma żadnej kontroli i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, materiały, produkty lub usługi zawarte lub dostępne za pośrednictwem tych stron internetowych.

 

6.   Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy i wniosków dotyczących niniejszych Zasad prosimy o kontakt pod adresem lub numerem infolinii dostępnym w stopce niniejszych Zasad.

Inspektor ochrony danych: artube@artube.sk

Kontakt:

Eshopist s.r.o.
Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Slovak republic

Obsługa klienta:  info@therese.pl

 

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 20.5.2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja
Potrzebujesz pomocy?Potrzebujesz pomocy?