Procedura reklamacyjna

KategoriaFiltr
 
 
 
 
 
Procedura reklamacyjna


1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.).

3. Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym. Na Towary zakupione przez Klienta w Sklepie internetowym nie jest również udzielana gwarancja przez ich producentów.

4. Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy jego reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów.

5. Klient wysyłając reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisma, zawierającego co najmniej następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko / nazwa firmy, adres zamieszkania albo adres e-mail, datę nabycia Towaru, opisaną wadę, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

6. Do zgłoszonej reklamacji Klient powinien dołączyć reklamowany towar oraz przedstawić dowód potwierdzający jego zakup.

7. Klient zostanie powiadomiony o decyzji Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia w sposób wskazany przez Klienta przy zgłoszeniu reklamacji.

8. Klient składając reklamację może posłużyć się formularzem reklamacyjnym Sprzedawcy. Skorzystanie przez Klienta z formularza reklamacyjnego opracowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe. 

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może skorzystać z usług Infolinii.

10.  Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 nr. 108/2000 Z.z. w sprawie ochrony konsumenta w przypadku sprzedaży door to door i sprzedaży wysyłkowej z późniejszymi zmianami, konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 90 dni roboczych od odbioru towaru bez podawania przyczyny. Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy w określonym terminie, przyjmuje do wiadomości, że dostawca jest uprawniony do żądania zwrotu wyraźnie poniesionych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

Odstąpieniem od umowy strony są zobowiązane do zwrotu świadczonych usług. Jeżeli konsument przejął już zamówione towary, jest zobowiązany do zwrotu go w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. W przypadku, gdy konsument zwraca zamówiony towar uszkodzony, częściowo zużyty lub w stanie który nie odpowiada stanowi, w którym sprzedawca go wysłał, przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca jest uprawniony do odzyskania sumy za poniesione szkody, odliczonej od kwoty zapłaconej przez konsumenta za zamówione towary a następnie zwróconej kupującemu.

Jednocześnie w sytuacji odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany do podania danych kontaktowych oraz numeru konta bankowego, na które sprzedawca zwróci kwotę zamówionego towaru. Sprzedawca, bezpośrednio po zwrocie zamówionego towaru, zobowiązuje się zwrócić zapłaconą lub odpowiednio zmniejszoną kwotę o szkodę powstałą z winy kupującego.


Protokół reklamacyjny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja
Potrzebujesz pomocy?Potrzebujesz pomocy?